Obszary działalności

W zakresie moich zainteresowań zawodowych są sprawy  prawa karnego i prawa cywilnego (w tym prawo rodzinne).

Kancelaria prowadzi następujące usługi:

 • porady prawne;
 • reprezentowanie Klientów w sprawach oraz na wszystkich etapach postępowania: od wszczęcia dochodzenia lub śledztwa, poprzez postępowanie przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym;
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

 

W sprawach karnych specjalizuje się w:

 • obronie na każdym stadium postępowania karnego,
 • postępowaniach w sprawach nieletnich,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem,
 • sporządzanie:
  • zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • prywatnych aktów oskarżenia,
  • środków zaskarżenia: zażaleń, apelacji, kasacji,
 • pomoc prawna po skazaniu:
  • wyrok łączny,
  • przerwa w wykonaniu kary,
  • odroczenie wykonania kary,
  • zawieszenie wykonania kary,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa karnego
 • sporządzanie opinii prawnych.

***

sprawach cywilnych reprezentuję w postępowaniach:

 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy;
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za pobicie i przemoc domową;
 • o roboty budowlane;
 • rodzinnych, w szczególności o: rozwód, rozdzielność majątkową między małżonkami, podział majątku małżonków, kontakty z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, alimenty i nakaz opuszczenia mieszkania w związku z przemocą domową.

***

Świadczę pomoc prawną w ramach prawa rodzinnego:

 • rozwód;
 • separacja;
 • podział majątku;
 • rozdzielność majątkowa;
 • alimenty;
 • władza rodzicielska;
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka;
 • ustalenie ojcostwa;
 • kontakty z dzieckiem;
 • czynności wymagające zgody sądu rodzinnego.

***

W sprawach z zakresu prawa spadkowego:

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • postępowanie dotyczące zachowku;
 • testamenty.